Sme VIVA

Archív

Organizácia a pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021 Vážení rodičia, milí tanečníci. Ďakujeme, že sa aj v tomto školskom roku pridávate k nám. Z dôvodu...
POZVÁNKA NA ZÁPIS d o t a n e č n é h o o d b o r u S Z U Š n a š k o l s k ý r o k 2 0 2 2 / 2 0 2 3. SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie,...
LETO S VIVOU letný tanečný tábor Milí tanečníci SZUŠ VIVA. V mesiaci A U G U S T sme pre vás pripravili skvelý program! Budeme trénovať a zabávať sa...
OZNÁMENIE O VÝŠKE POPLATKU ZA ŠTÚDIUM/ ŠKOLNÉ POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 16. MAREC- 12. JÚN 2020 Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 je výška...
VÁŽENÍ RODIČIA, ďakujeme Vám o potvrdenie záujmu. Prostredníctvom e-mailu sme vás informovali o upravenom rozvrhu platného od 15.6. do 30.6. 2020...
Na základe ROZHODNUTIA číslo: 2020/12033:2-A2110 MŠVVaŠ SR zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Zádielska 12, Košice obnovuje školské...

Stránky