Tancuj s VIVOU

Školné


Platba školného školský rok 2023/2024

Ročník                                                                                2. dieťa            3. dieťa

Prípravné štúdium                              21 €                        17 €                 13 €

Základné štúdium I. a II. stupeň         28 €                        23 €                  17 €

Spôsob platby: Platby je nutné uhrádzať bankovým prevodom. Do poznámky uveďte meno a priezvisko svojho dieťaťa.

Bankové spojenie: 
Tatrabanka a.s. 
IBAN: SK4111000000002625144134

Školné na základných umeleckých školách:

  • Pretože štúdium na ZUŠ je záujmovou činnosťou, platia žiaci školné.
  • Školné sa platí spravidla do 10. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť aj na dlhšie časové obdobie.
  • Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia!
  • Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych zdravotných dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne. Pri dlhodobej chorobe si riaditeľ školy vyžiada lekárske potvrdenie.
  • Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka musí predložiť doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.