Tancuj s VIVOU

Školné

Platba školného školský rok 2022/2023

 Školné typ "A" - s čestným vyhlásením

V prípade, ak dieťa odovzdá ČESTNÉ VYHLÁSENIE našej SZUŠ, platby sú nasledovné:

Ročník

Školné 

Školné *

2.dieťa

3.dieťa

Prípravné štúdium 

21 €

17 €

13 €

I.stupeň – základné štúdium

1. - 8. ročník

28 €

23 €

17 €

II.stupeň – základné štúdium

  1. - 4. ročník

28 €

23 €

17 €

* Školné so zľavou za 2. dieťa 20% a tretie dieťa 40% (zaokrúhlene nahor)

 

Školné typ "B"- bez čestného vyhlásenia

V prípade, ak dieťa neodovzdá ČESTNÉ VYHLÁSENIE našej SZUŠ, platby sú nasledovné:

Ročník

Školné 

Školné *

2.dieťa

3.dieťa

Prípravné štúdium 

47 €

38 €

29 €

I.stupeň – základné štúdium

1. - 8. ročník

56 €

45 €

37 €

II.stupeň – základné štúdium

  1. - 4. ročník

56 €

45 €

37 €

* Školné so zľavou za 2. dieťa 20% a tretie dieťa 40% (zaokrúhlene nahor)

 

Spôsob platby:

Platby je nutné uhrádzať bankovým prevodom. Do poznámky uveďte meno a priezvisko svojho dieťaťa.

Bankové spojenie: 

Tatrabanka a.s. 

IBAN: SK4111000000002625144134

Školné na základných umeleckých školách:

  • Pretože štúdium na ZUŠ je záujmovou činnosťou, platia žiaci školné.
  • Školné sa platí spravidla do 10. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť aj na dlhšie časové obdobie.
  • Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia!
  • Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych zdravotných dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne. Pri dlhodobej chorobe si riaditeľ školy vyžiada lekárske potvrdenie.
  • Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka musí predložiť doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.