Tancuj s VIVOU

Charakteristika odboru


Predslov

Na základe častých otázok zo strany rodičov vám v tejto sekcii podrobnejšie vysvetlíme hovorene"ako to chodí" :-) 

Vaše dieťa môže na našej SZUŠ navštevovať podľa veku a zručností:

 • Prípravné štúdium
 • I. stupeň ( delí sa na 1. časť a 2. časť )
 • II. stupeň

Predmety vyučujúce sa na danom stupni nájdete rozdelené v sekcii PREDMETY.

Prípravné štúdium (skratka PŠ 1 a PŠ 2)

 • vek dieťaťa cca od 5 - 7 rokov
 • dĺžka prípravného štúdia: najviac 2 roky 
 • do PŠ 1 zaraďujeme uchádzačov predškolského veku
 • do PŠ 2 zaraďujeme uchádzačov, ktorí absolvovali PŠ 1 alebo uchádzačov – žiakov 1. ročníka ZŠ,
 • vo výnimočných prípadoch pri mimoriadnom talente žiaka zaraďujeme do PŠ 2 žiaka, ktorý ešte nenastúpil do 1. ročníka ZŠ, ale absolvoval PŠ 1. 

Cieľ PŠ

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

I. stupeň základného štúdia 

 • vek žiaka cca od 7 do 15 rokov

Delí sa na 2. časti

1. časť I. stupňa (primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B) - vek dieťaťa cca od 7- 11 rokov.

 • dĺžka štúdia - 4 roky (označujeme ako 1. roč. 1. časti I. stupňa, 2. roč. 1. časti I. stupňa ...4. roč. 1. časti I. stupňa)
 • po ukončení 4 ročníka 1. časti I. stupňa žiak vykonáva záverečné skúšky a získava ukončené primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B
 • po úspešnom vykonaní záverečných skúšok žiak postupuje do 2. časti I. stupňa  

2. časť I. stupňa ( nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B) - vek dieťaťa cca od 11- 15rokov.

 • dĺžka štúdia - 4 roky (označujeme ako 1. roč. 2. časti I. stupňa, 2. roč. 2.časti I. stupňa, ...4. roč. 2. časti I. stupňa)
 • po ukončení 4 ročníka 2. časti I. stupňa žiak vykonáva absolventské skúšky a získava ukončené nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B
 • po úspešnom vykonaní absolventských skúšok žiak môže pokračovať v štúdiu na  II. stupni  

Ciele I. stupňa

Všestranná základná tanečná výchova žiakov. Dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení. 

Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent 1. časti I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky  v odbore Tanec na konzervatóriu s 8 ročným učebným plán om (Tanečné konzervatórium) alebo po ukončení 2. časti I. stupňa na konzervatóriuso  6 ročným učebným plánom. ( Napr. Súkromné konzervatórium Zádielska12, Košice, www.skke.sk :-))

II. stupeň základného štúdia

 • vek žiaka cca od 15 - 19 rokov
 • dĺžka štúdia - 4 roky (označujeme ako 1. roč. II. stupňa,  ...4. roč. II. stupňa)
 • po ukončení 4 ročníka II. stupňa žiak vykonáva záverečné skúšky  

Ciele II. stupňa

Ako interpret sa absolvent II. stupňa môže uplatniť v amatérskych súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca či v súboroch so zameraním na tance iných národov. V prípade, že si absolvent II. stupňa zvolí inú profesiu, môže na pracovisku umeleckú činnosť či iné estetické hodnoty, organizovať kultúrne podujatia a v neposlednom rade byť sám odborne vzdelaným divákom tanečného umenia. Pri mimoriadnom nadaní a orientácii na ďalšie odborné štúdium tanečného smeru môže žiak ísť na prijímacie skúšky na Vysokú školu so študijným odborom zameraným na tanec. Napr. VŠMU Bratislava, AMU Praha alebo na iných zahraničných umeleckých školách.