Sme SZUŠ

Talentové skúšky


Kritéria pre prijatie

  • dobrý zdravotný stav
  • rozsah dispozícii
  • koordinácia pohybu
  • tanečná pamäť
  • hudobné cítenie
  • radosť z pohybu
  • Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. 
  • Do základného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie.
  • Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru
  1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa  a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
  2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
  3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, baletné cvičky (nazývané piškoty) resp. ponožky. Prosíme nenosiť gymnastické cvičky s gumenou podrážkou, ktoré pre tanec nie sú prijateľné.