Sme SZUŠ

Talentové skúšky


Kritéria pre prijatie

 • dobrý zdravotný stav
 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu
 • Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. 
 • Do základného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie.
 • Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru
 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa  a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, baletné cvičky (nazývané piškoty) resp. ponožky. Prosíme nenosiť gymnastické cvičky s gumenou podrážkou, ktoré pre tanec nie sú prijateľné.