Sme VIVA...

Charakteristika školy

Názov zriadených umeleckých odborov: TANEČNÝ ODBOR

SZUŠ, Zádielska 12, Košice vzdeláva len v jednom a to TANEČNOM odbore.

Súkromná základná umelecká škola, Zádielska 12 v Košiciach (ďalej SZUŠ)

poskytuje ucelený systém výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tanečných disciplín. Jednotlivé zložky tohto systému a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého tanečného povolania. Hlavným cieľom SZUŠ je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť). Svojím tanečným odborom predstavuje školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Druhy štúdia

 • Prípravné štúdium
 • Základné štúdium:  I. stupeň - ISCED 1B a ISCED 2B a II. stupeň
 • Štúdium pre dospelých

Forma štúdia

SZUŠ poskytuje vzdelávanie skupinovej forme.

Pracovisko školy

SZUŠ, Zádielska 12, Košice funguje  na adrese totožnej so sídlom školy. Do tohto času nedisponuje SZUŠ elokovaným pracoviskom.

Priestory školy

SZUŠ vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch jednoposchodovej budovy v rozmere 900 m 2. . K prenajatým priestorom patrí aj záhrada.

SÚBORY SZUŠ

Pod Súkromnú základnú umeleckú školu patria dva súbory: súbor moderného tanca VIVA Košice a  detský folklórny súbor VIVA, ktoré úspešne reprezentujú našu tvorbu na rôznych podujatiach a súťažiach. 

Medzi nedávne úspechy patrí 2. a 3. miesto na medzinárodnej súťaži v TALIANSKU "Maria Toth point 6 2017". Ďalej  prvé až tretie miesta na celoslovenských súťažiach i ocenenie najlepší súbor súťaže  základných umeleckých škôl v Myjave.

Repertoár školy tvoria rôznorodé tanečné programy, detské tanečné rozprávky i tanečné muzikály. Napríklad tanečný muzikál Anjel Dominik a čerti , libreto napísal Vlado Puchala, v réžii Petra Raševa, naspieval Igor Timkodetská dramatická skupina Slovenského rozhlasu, hudba M. Čekovský. Tento muzikál sme uvádzali 8 rokov v spolupráci s umeleckou agentúrou FANY a Martinom Masloviakom.

V spolupráci našej SZUŠ s Ľubom Hrehom alias ujom Ľubom vznikli vianočné rozprávky Ako čerti anjelom Vianoce ukradli a Peťo a Mikuláš, ktoré videlo počas niekoľkých rokov viac než 5000 divákov. Populárnym sa hlavne medzi škôlkarmi stalo DVD Detská párty 1 a 2, kde tancujú žiaci našej SZUŠ a choreografie vytvorili naše pedagogičky.

Populárnymi sú aj naše výchovné koncerty s názvom 4 ročné obdobia a SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktoré ponúkame 1. stupňu ZŠ.

SZUŠ spolupracuje s mestom Košice, K 13- Košické kultúrne centráSúkromným konzervatóriom na Zádielskej ulici v Košiciach, s občianskym združením VIVA – tanečná škola, súborom moderného tanca DanzAria (Taliansko), Baletným štúdiom TERPSICHORE Praha a  je spoluorganizátorom celoslovenskej prehliadky tanca  PREDETA. 

SÚSTREDENIA SZUŠ

SZUŠ každoročne organizuje letné sústrednia a workshopy s domácimi i zahraničnými pedagógmi.

Napr.:

 • Ján Johny Šutka z The Pastels
 • David Strnad - JAMU Brno
 • Joe Alegado - USA,
 • Attila Egerházi - Maďarsko
 • Cristina Porres Mormeneo- Maďarsko
 • Klaudia Kinská - gymnastika
 • Bibána Lánczová - VŠMU
 • Pavel a Pavlína Ďumbaloví - Praha

Vlastné ciele SZUŠ VIVA

 • kvalita 
 • odbornosť
 • výchova tanečníkov pre konzervatória, vysoké školy umeleckého zamerania, popr. na detské postavy do divadiel ( napr. Šimon Topolčaní: účinkuje v ŠD KE v balete O. Šotha CHAPLIN a iné..)