Vedenie a pedagógovia

Vedenie školy

Ing. Juraj Sninský, zriaďovateľ a manažér školy

Zriaďovateľ a manažér školy

Mgr.art. Katarína Sninská, ArtD., riaditeľka

Zakladateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného konzervatória na Zádielskej 12 v Košiciach.

Denisa Feketeová DiS.art.

Vedúca tanečného odboru

Tanec / Odborný pedagóg

Kristína Lučková, DiS.Art.

Klasický tanec, hudobno-pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax

MgA. Angelika ŽULOVÁ

Nový pedagóg na SZUŠ od šk.roku 2018/2019

Ing. Martin Bača

Ľudový tanec, tanečník-sólista

Martina Lacková

Koordinátor pre ľudový tanec