ZÁPIS pre šk. rok 2022/2023


POZVÁNKA NA ZÁPIS 

d o   t a n e č n é h o  o d b o r u  S Z U Š   n a   š k o l s k ý   r o k   2 0 2 2 / 2 0 2 3.

SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Pod  SZUŠ Zádielska 12 Košice (SZUŠ VIVA) pracujú 2 tanečné súbory s repertoárovým zameraním na:

- klasický a moderný tanec (VIVA Košice)

T e r m í n y   t a l e t o v ý ch  p r i j í m a c í ch  s k ú š o k:

  • od 5.-14.9. 2022 okrem víkendov v čase od 15.00 - 18.00 hod

M i e s t o : SZUŠ Zádielska 12 Košice

V Košiciach 16.8.2021