ZÁPIS pre šk. rok 2021/2022


 

POZVÁNKA NA ZÁPIS 

d o   t a n e č n é h o  o d b o r u  S Z U Š   n a   š k o l s k ý   r o k   2 0 2 1 / 2 0 2 2.

SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Pod  SZUŠ Zádielska 12 Košice (SZUŠ VIVA) pracujú 2 tanečné súbory s repertoárovým zameraním na:

- klasický a moderný tanec (VIVA Košice)

- ľudový tanec (DFS VIVA - detský folklórny súbor VIVA, ktorý pracuje po záštitou Folklórneho súboru HORNÁD)

T e r m í n y   t a l e t o v ý ch  p r i j í m a c í ch  s k ú š o k:

  • 2. - 3. september 2021
  • 6. - 10. september 2021
  • 13.- 14. september 2021  

M i e s t o : SZUŠ Zádielska 12 Košice

Z dôvodu organizácie talentových skúšok určujeme následovné vekové skupiny:

  • deti vo veku od 5 - 6 rokov 
  • deti vo veku od 7 - 10 rokov
  • vek od 11 - 14 rokov
  • vek od 15 rokov vyššie 

heart

Repretoárové zameranie  k l a s i c k ý   a   m o d e r n ý   t a n e c 

heartRepretoárové zameranie na  ľ u d o v ý   t a n e c

V Košiciach 20.8.2021