TERMÍN Talentových prijímacich skúšok pre šk. rok 2020/2021


 

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Zádielska 12 v Košiciach

v súlade s § 5 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020) a jeho zmene a doplnení č. 2020/11326:2 zo dňa 11.6.2020

v y h l a s u j e   p r i j í m a c i e   s k ú š k y

d o   t a n e č n é h o  o d b o r u  S Z U Š   n a   š k o l s k ý   r o k   2 0 2 0 / 2 0 2 1.

SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Pod  SZUŠ Zádielska 12 Košice (SZUŠ VIVA) pracujú 2 tanečné súbory s repertoárovým zameraním na:

- klasický a moderný tanec (VIVA Košice)

- ľudový tanec (DFS VIVA - detský folklórny súbor VIVA, ktorý pracuje po záštitou Folklórneho súboru HORNÁD)

T e r m í n y   t a l e t o v ý ch  p r i j í m a c í ch  s k ú š o k:

  • 3. - 4. september 2020
  • 7. - 11. september 2020
  • 14. september 2020  

M i e s t o : SZUŠ Zádielska 12 Košice

Z dôvodu organizácie talentových skúšok určujeme následovné vekové skupiny:

  • deti vo veku od 5 - 6 rokov 
  • deti vo veku od 7 - 10 rokov
  • vek od 11 - 14 rokov
  • vek od 15 rokov vyššie 

Podrobný rozpis a časový harmonogram: 

(Preskúšane sa bude vykonávať priebežne. Trvanie cca 15 minút.  Stačí prísť v časovom rozmedzí. (Oblečenie: stačí len základné - cvičky alebo ponožky, legíny alebo tepláky, dres alebo tričko.)

heart Repretoárové zameranie  k l a s i c k ý   a   m o d e r n ý   t a n e c : 

denne od 3. - 14. septembra:

15.00 - 16.00 hod.  vek od 15 rokov

16.00 - 17:00 hod. deti vo veku od 7 - 10 rokov

16.00 - 17:00 hod. deti vo veku od 5 - 6 rokov

17:00 -18:00 hod. deti vo veku od 11 - 14 rokov

heartRepretoárové zameranie na  ľ u d o v ý   t a n e c: 

 denne od 3. - 14. septembra:

16.00 - 17:00 hod. deti vo veku od 5 - 6 rokov

16.00 - 17:00 hod. deti vo veku od 7 - 10 rokov

17:00 -18:00 hod. deti vo veku od 11 - 14 rokov 

Kritéria na prijatie nájdete tuhttps://www.szus.sk/tanecny-odbor/talentove-skusky

 

V Košiciach 28.7. 2020