Talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/2021


Vážení rodičia, noví záujemcovia o štúdium na SZUŠ, Zádielska 12 v Košiciach.

Na základe  usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie  v školskom roku 2019/2020 zverejneného dňa 28.04.2020,

určujem termín doručenia vyplnenej prihlášky na štúdium v tanečnom odbore do 12. júna 2020.

Prihlášky  bude možné zasielať: elektronicky na szus@szus.skpoštou alebo formou osobného doručenia do poštovej schránky školy  od 11. mája 2020.

Tlačivo "Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole" nájdete v  sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE  

alebo priamo: /https://www.szus.sk/sites/default/files/tlaciva-na-stiahnutie/6/prihlaska_na_studium_v_zakladnej_umeleckej_skole_2019.pdf/

  1. Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Informácie o konkrétnom termíne a priebehu prijímacích skúšok oznámi základná umelecká škola do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste. Kritéria na talentové skúšky nájdete v sekcii Tanečný odbor/talentové skúšky / https://www.szus.sk/tanecny-odbor/talentove-skusky

Tešíme sa na Vás!  

Katarína Sninská, riaditeľka SZUŠ