Šk. rok 2019/2020 so SZUŠ VIVA


Vážení rodičia, milí tanečníci. 

Blíži sa začiatok školského roku.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste ostali verní našej škole.

TANCUJ SRDCOM, TANCUJ S VIVOU !

 

Začiatok školského roku 2019/2020

Školský rok začneme 2. septembra od 10.00 -16.00 hod. zápisom žiakov, ktorí navštevovali našu SZUŠ minulý školský rokNa zápise sa dozviete nové rozvrhy. Prosíme rodičov, ak sa nemôžete dostaviť na zápis, aby ste to  oznámili telefonicky alebo mailom.

Od 3. septembra do 13. septembra  bude prebiehať zápis nových žiakov v čase od 14.00 -18.00

Ďalšia novinka na SZUŠ VIVA :

Experimental

Čo je Experimental?

2x60 minút týždenne...( 1 hodina Gymnastika, 1 hodina Street Dance )

Otvárame dve skupiny: Experimental 1 ( 7-10 rokov )

Experimental 2 ( 11-15 rokov ) 

V prípade zvýšeného záujmu pre vás otvoríme aj Experimental 3 ( od 16 rokov )

 

Dôležité 

1.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dovoľte nám informovať Vás o súčasnej situácii financovania základných umeleckých škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve od januára 2013, platnými aj v školskom roku 2019/2020. Vaše dieťa bude môcť aj naďalej navštevovať viacero umeleckých škôl, ale finančné prostriedky budú poukázané len tej škole, ktorú vy uvediete v čestnom vyhlásení. Formulár  ČESTNÉHO VYHLÁSENIA Vám odovzdáme pri zápise alebo si ho môžete stiahnuť na stránke v sekcii" O škole" v tlačivách na stiahnutie. Vyplnené vyhlásenie je potrebné odovzdať pri zápise. V prípade, ak čestné vyhlásenie neodovzdáte našej škole, Vaše dieťa nás môže aj naďalej navštevovať, zmení sa však výška školného: viď. ŠKOLNÉ.

2.

VEK DIEŤATA PRIJÍMANÉHO NA ZUŠ

Od 1. 9. 2017 nastali zmeny vo vekovej hranici pri vykazovaní žiakov ZUŠ na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmu obciam na nasledujúci kalendárny rok prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 z 3 rokov na 5 rokov. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“ Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo výkaze 40-01 máme uviesť žiakov, ktorých evidujeme ku dňu 15. septembru, pričom musí ísť o žiakov, ktorí mali k 1. januáru od 5 do 25 rokov. 

A TERAZ možno viac zrozumiteľnejšie:

OD 1.9. 2017 platí, že do prípravného ročníka na ZUŠ je možné prijať deti, ktoré k 1. januáru (aktuálne rok  2018 ) dovŕšilo 5 rokov. Teda pri talentových skúškach v mesiacoch apríl-jún  a zápise v septembri prihliadajú ZUŠ  na túto podmienku. Ak ZUŠ prijme dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov po 1. januári (aktuálne rok  2018) nemusí dostať financie na jeho výuku. Čo to znamená? Buď sa ZUŠ rozhodne neprijať žiaka ALEBO  a tú su dve možnosti : 1) ZUŠ ho prijme a rodičia zaplatia školné vo výške vyčíslenej štúdiu bez odovzdania čestného vyhlásenia. ALEBO sa ZUŠ rozhodne na základe veľkého talentu dieťaťa dofinancovať jeho štúdium a tak rodič bude platiť len výšku školného , ktoré prináleží  výške štúdia pri odovzdaní čestného vyhlásenia. 

Naša škola na talentové skúšky a zápis pozýva deti, ktoré 1. januára dovršili  vek 4 roky. V prípade, ak dieťa prejaví samostatnosť, je hravé a prejaví základné tanečné predpoklady je našou školou prijaté, rodič bude platiť školné TYPU A (viď sekcia školné) - škola bude dofinancovávať jeho štúdium vo výške dotácii z mesta.

Informácie

1.

Tanečné oblečenie

Vážení rodičia,

Každý druh tanca má svoje špecifické oblečenie. Aby sme žiakov mohli pripravovať a vyučovať potrebujeme špeciálnu obuv nazývanú tanečným slovníkom "Piškoty". Rovnako klasický tanec potrebuje dresy a špeciálne punčocháče nazývané "trikoty". 

Nakoľko sa chceme vyhnúť situáciam, kedy žiaci prídu na výuku s gymnastickými cvičkami alebo cvičkami nakúpenými v nákupných centrách,nevhodnými na tanečnú výuku,  dovoľte, aby sme upriamili pozornosť na špecializovanú predajňu s tanečným oblečením a obuvou DanceMaster na Zborovskej ulici č. 5 v Košiciach.

Žiaci našej školy majú v predajni 10% zľavu.

 www.dancemaster.sk