PREČÍTAJTE SI

Vážení rodičia,

ako dlhoročný zriaďovateľ SZUŠ vás chceme informovať o udalostiach, ktoré súvisia so zvýšením školného na našej SZUŠ od 1.2. 2018. Zverejňujeme 2 informácie: Prvá informácia: List rodičom. Druhá informácia: Znenie Hromadnej pripomienky

Juraj Sninský, zriaďovateľ

LIST RODIČOM

Vážení rodičia, s poľutovaním Vám musím oznámiť, že na základe prílohy č.3 k nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. došlo pre nás k nepriaznivej zmene hodnoty koeficientov pre financovanie základných umeleckých škôl k 1.1.2017. Hodnota koeficientu pre ZUŠ v individuálnej forme vyučovania ( hudobný odbor) sa zvýšila z 11,4 na 14,7 a naopak v skupinovej forme vyučovania (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a audio – vizuálny odbor atď.) klesla z 7,0 na 4,8. Mesto Košice tak pristúpilo k plneniu tohto nariadenia a od 1.1.2018 znížilo dotáciu všetkým základným umeleckým školám v skupinovej forme vyučovania o 32 %! Našou snahou bolo odvrátiť tento stav ešte pred jeho schválením. Bohužiaľ naša aktivita nemala pozitívny výsledok. Prílohou k tomuto oznamu je znenie hromadnej pripomienky, v ktorej SZUŠ Zádielska 12, Košice figuruje ako 1 zo 4 predkladateľov. Z tohto dôvodu sme nútení: a) pre dodržanie kvality a požadovanej náročnosti vyučovacieho procesu, b) pre dodržanie štátom predpísanej týždennej dotácie hodín, c) dodržania štátom požadovaných odborných a kvalifikačných požiadaviek na pedagógov zvýšiť školné.

ZNENIE HROMADNEJ PRIPOMIENKY

Autor: Ohraďanová, Eva, Mgr. art. Pripomienka k: Čl. I Dátum vytvorenia: 26.10.2016 Počet podporovateľov: 638 Pripomienka Navrhujeme zmeniť hodnoty koeficientov pre individuálne a skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole v prílohe č. 3 tabuľke č. 1 takto:

Koeficient pre individuálnu formu vyučovania 13, 7 a koeficient pre skupinovú formu vyučovania 5, 5. Odôvodnenie: MŠVVaŠ SR navrhlo zmenu Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, kde navrhuje úpravu koeficientov pre základné umelecké školy nasledovne: v individuálnej forme vyučovania zvýšiť koeficient z pôvodných 11,4 na 14,7 a v skupinovej forme vyučovania znížiť koeficient z pôvodných 7,0 na 4,8. Pri takomto návrhu a jednotkovom koeficiente vo výške 80 EUR, plánovanom podľa návrhu štátneho rozpočtu SR a daňovej prognózy na rok 2017, sa budú náklady na vzdelávanie žiakov v individuálnej forme vyučovania v ZUŠ (hudobný odbor) pokrývať na 105,2%, kým náklady na vzdelávanie žiakov v skupinovej forme vyučovania (výtvarný, tanečný, literárno – dramatický, audio – vizuálny odbor) sa budú pokrývať len na 81,1 %. Je to voči žiakom skupinových odborov ZUŠ nespravodlivé a diskriminačné. Všetky odbory a všetky ZUŠ majú rovnakú povinnosť plniť štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy a zabezpečujú umelecké vzdelanie na úrovni ISCED 1B a ISCED 2B. Je preto nutné vytvoriť taký model financovania ZUŠ, ktorý ani v jednom odbore neohrozí plnenie štátneho vzdelávacieho programu. Pri nami navrhovaných koeficientoch 13,7 a 5,5 a jednotkovom koeficiente 80 EUR: 1) sa harmonizuje financovanie vo všetkých odboroch ZUŠ. Zabezpečí sa rovnováha v systéme, keďže sa zo strany štátu bude podporovať individuálna aj skupinová forma vyučovania vo všetkých umeleckých odboroch ZUŠ približne rovnakým podielom (v individuálnej forme 98% a v skupinovej forme 92,9 %). 2) sa predíde enormnému nárastu počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania. 3) Každý žiak sa bude podieľať na chode školy percentuálne rovnakým podielom verejných prostriedkov. 4) Vo všetkých odboroch bude možné udržať požadovanú úroveň vzdelávania a plniť štátny vzdelávací program. Súčasne zdôrazňujeme, že nami navrhované koeficienty vo výške 13,7 a 5,5 sú kompromisným riešením medzi súčasnými koeficientmi (11,4 a 7,0) a novým návrhom ministerstva (14,7 a 4,8), zachovávajú prepočítaný počet žiakov aj celkovú výšku alokovaných finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov. Zástupcovia verejnosti Kontaktné osoby: Mgr. art. Eva Ohraďanová, Demänová 150; 031 01 Liptovský Mikuláš, tel: +421915836148, e-mail: riaditel@szuslh.sk Mgr. art. Jana Némethová, Rajecká 3; 821 07 Bratislava, tel: 0905200557, e-mail: szusadamante@gmail.com Mgr. art. Katarína Sninská, ArtD., 044 43 Budimír 319, tel: 0918560030, e-mail: katarina.sninska@skke.sk Mgr. Juraj Ezechiáš, Sv. Cyrila a Metoda 5; 917 01 Trnava, tel: 0911058557, e-mail: jurkoe@gmail.com