OZNÁMENIE O ZMENE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ŠTÚDIUM (ŠKOLNÉ) POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

(Súkromná základná umelecká škola, Zádielska 12, Košice sa v prvej vlne COVID 19 v období apríl-jún 2020 rozhodla znížiť školné na hodnotu 0 EUR, bez stanovenia manipulačného poplatku. Týmto krokom sme chceli podporiť neľahkú situáciu, do ktorej sa dostali mnohí rodičia našich žiakov.)

V súčasnosti z dôvodu mimoriadnej situácie pri druhej vlne COVID 19 a prechodom na dištančnú formu vzdelávania znižujeme školné (Tabuľka č. 2a) a z dôvodu udržateľnosti chodu školy určujeme manipulačný poplatok (Tabuľka č. 2b) nasledovne:

  • SEPTEMBER – podľa platných poplatkov -  prezenčná forma vzdelávania (viď. Tab. č. 1)
  • OKTÓBER – DECEMBER 2020 – podľa platných poplatkov - dištančná forma vzdelávania (viď. Tab. č. 2a, 2b)
  • JANUÁR – JÚN 2021 – podľa platných poplatkov - dištančná forma vzdelávania (viď. Tab. č. 2a, 2b)

/v prípade nástupu na prezenčnú formu vzdelávania sú platby stanovené podľa platných poplatkov prezenčnej formy vzdelávania (viď. Tab. č. 1)/

(Technická poznámka:  pri pozeraní v mobile - otočenie na dĺžku pre správne zobrazenie tabuliek)

Tabuľka č. 1        Prezenčná forma vzdelávania

 

dieťa

2. dieťa

Prípravné štúdium:

21 €

17 €

1. – 8. ročník     I. stupeň – základné štúdium

28 €

23 €

1. – 4. ročník     II. stupeň – základné štúdium

28 €

23 €

Tabuľka č. 2a       Dištančná forma vzdelávania  Žiak, ktorý sa zúčastňuje vyučovania v dištančnej forme vzdelávania:

 

dieťa

2. dieťa

Prípravné štúdium:

15 €

13 €

1. – 8. ročník     I. stupeň – základné štúdium

20 €

16 €

1. – 4. ročník     II. stupeň – základné štúdium

20 €

16 €

Tabuľka č. 2b       Dištančná forma vzdelávania  Žiak, ktorý sa nezúčastňuje vyučovania v dištančnej forme vzdelávania uhradí manipulačný poplatok:

 

dieťa

2. dieťa

Prípravné štúdium:

11 €

9 €

1. – 8. ročník     I. stupeň – základné štúdium

14 €

12 €

1. – 4. ročník     II. stupeň – základné štúdium

14 €

12 €

 

V Košiciach,  dňa 26.1. 2021                                                

Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

riaditeľka