OPATRENIA PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY


VÁŽENÍ RODIČIA, ďakujeme Vám o potvrdenie záujmu. 

Prostredníctvom e-mailu  sme vás informovali o upravenom rozvrhu platného od 15.6. do 30.6. 2020.

Nižšie vyberáme zo znenia opatrení, ktoré sú dôležité pre fungovanie obnoveného vyučeňovania.

Do skorého videnia...

 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

  • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

  • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

  • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  • Učitelia majú odporučené nenosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
  • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

  • Žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.

  • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.