Od 10.5. začíname PREZENČNE


ORGANIZÁCIA A POKYNY K OBNOVE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA 

Vážení rodičia, milí tanečníci.

Od 10.05.2021 patrí mesto Košice do I. stupňa varovania - ružový okres.

Na základe toho obnovujeme PREZENČNÉ vyučovanie.

 

Z dôvodu situácie COVID 19 Vás prosíme o prečítanie a následné dodržiavanie pokynov:

Návrat do škôl od 10.5. 2021

https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

OPATRENIA ŠKOLY KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá opätovne Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (žiak do 18 rokov)

Plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá opätovne Vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka

​Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy.​ 

  1. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
  2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  3. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19  je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.
  4. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka.
  5. Ak žiak, podozrivý na ochorenie COVID-19, je podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom. Ak je výsledok pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka celej triedy až do doby určenia iného postupu príslušným RÚVZ.
  6. Vykonáva sa ranný filter pri vstupe do budovy školy.
  7. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.